GDPR – privatlivspolitik

Dataansvarlig & kontaktoplysninger

 

Friis & Moltke

CVR-nr. 17376845

Åboulevarden 1

8000 Aarhus C

https://friis-moltke.dk/

+45 72 10 00 52                                                                                          

Mail: mail@friis-moltke.dk

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 72 10 00 52 eller mail@friis-moltke.dk

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger Friis & Moltke indsamler, til hvilket formål og hvordan vi beskytter oplysningerne. Derudover kan du læse om de rettigheder, når Friis & Moltke behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Personoplysninger kan bl.a. være:

 • Identifikationsoplysninger som navn og adresse
 • Oplysninger om alder, uddannelse og tjenstlige forhold
 • Oplysninger i form af et billede
 • Oplysninger om økonomiske forhold

 

Følsomme personoplysninger kræver særlige hensyn, når disse behandles. En personoplysning er kun følsom, hvis den hører under en af følgende kategorier:

 • Race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt forhold
 • Genetiske eller biometriske data – med det formål entydigt at identificere en fysisk person.
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

 

Hvilke oplysninger behandler Friis & Moltke – og til hvilket formål?

Friis & Moltke indsamler kun personaleoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer af personoplysninger, Friis & Moltke behandler, afhænger af det enkelte formål og din relation til virksomheden. Nedenfor beskrives, hvilke personoplysninger Friis & Moltke behandler til hvilket formål, afhængig af din relation.

Internt i virksomheden behandler Friis & Moltke oplysninger om navn, fødselsdato, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, billeder, lønforhold, pension, skat, strafbare forhold, oplysninger relateret til opsigelse/afskedigelse, fagforening, fravær, sygdom, CV, uddannelse, mv. Her er både tale om almindelige, fortrolige og følsomme oplysninger. Formålet med behandlingen er personaleadministration samt rekruttering, ansættelse og praktikker.

Hos eksterne behandler Friis & Moltke kontaktoplysninger som navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, mv. Personoplysningerne består dog kun af almindelige oplysninger. Formålet med behandlingen er kundekontakt samt kontakt til samarbejdspartnere.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af forordningens artikel 5 og artikel 6, stk. 1 litra a til f. Friis & Moltke overholder principperne for behandling af personoplysninger ved at disse behandles lovligt, med rimelighed og på en måde, der er gennemsigtig. Oplysninger indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og viderebehandles ikke på en måde, der er uforenelig med deres oprindelige formål. Der er en tilstrækkelig sikkerhed og fortrolighed for at personoplysningerne beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab mv. gennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Ligeledes er oplysninger tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.  Friis & Moltke sørger endvidere for at oplysningerne er rigtige og ajourførte. Hvis der skulle forekomme urigtige oplysninger bliver disse som udgangspunkt rettet eller eventuelt slettet. Der indhentes samtykke ved behandling og/eller videregivelse af følsomme personoplysninger.

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Friis & Moltkes oplysninger om dig strammer enten fra:

 • Dig selv
 • Samarbejdspartnere
 • Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. CVR eller virksomheder/opslagsværker, der indsamler og videresælger oplysninger.

 

Modtagere

Vi behandler personoplysninger fortroligt, og videregiver alene oplysninger til andre, hvis der foreligger et særligt lovgrundlag eller grundlaget for videregivelsen findes i reglerne for databeskyttelsesforordningen eller i databeskyttelsesloven.

Overdragelse af personoplysninger til vores databehandler sker som led i vores lønadministration. Dette sker på baggrund af et lovligt behandlingsgrundlag, en databehandleraftale samt samtykke fra den ansatte, hvis dette er nødvendigt.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne om dig opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at varetage de formål, der er oplyst ved indsamlingen, jf. forordningens artikel 5.

Der kan fremgå oplysninger om dig i sagsdokumenter (e-mails, breve, notater og øvrige dokumenter), som knytter sig til Friis & Moltkes virke som arkitektfirma. Opbevaringsperioden og behandlingsformålet afhænger af personoplysningernes karakter.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken

Friis & Moltke forholder sig retten til at ændre i denne privatlivspolitik. Det vil ske på baggrund af væsentlige ændringer i lovgivningen, introduktion af nye tekniske løsninger, nye servicekoncepter og tilsvarende i Friis & Moltke. Derudover vil vi justere teksten sprogligt eller indholdsmæssigt efter behov.

Sidst opdateret 08.03.2022